Skip to main content
Aktuellt

Fokus hållbarhet

Pelly fortsätter sitt långsiktiga hållbarhetsengagemang genom hela värdekedjan. Vi har precis fått resultatet av vårt senaste Klimatbokslut och vill även berätta mer om miljöcertifieringen Miljøfyrtårn.

Läs vårt klimatbokslut för 2023

Pelly fortsätter sitt långsiktiga engagemang för hållbarhet genom hela värdekedjan med fokus på Pellys Agenda 2030 och dess sju fokusområden. Ett av dessa områden är implementeringen av klimatbokslutet, vilket är av central betydelse för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Målet med vårt klimatbokslut är att gradvis uppnå insikt i hela vårt klimatavtryck och genomföra konkreta åtgärder som leder oss mot en klimatneutral verksamhet. Resultaten från klimatbokslutet används som grund för att vidta rätt åtgärder, inklusive affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och att ställa krav på våra leverantörer.

Pelly har varit ISO 14001-certifierade sedan 2011 och detta markerade början på vårt engagemang för miljön genom fastställandet av 10 specifika mål, samt mätning av våra betydande miljöaspekter. När dessa mål uppnåtts stod vi inför utmaningen att identifiera nya mål att arbeta mot. För att adressera detta inrättade vi fokusgrupper med syfte att hitta nya mål som inte bara fokuserar på att minska våra CO2-utsläpp, utan även involverar och inkluderar alla medarbetare i företaget.

Under 2023 har vi redan börjat se konkreta framsteg:

  • Vi har ersatt 20 % av våra företagsbilar med elbilar och strävar mot att nå 100 % elbilar till 2026.
  • Införandet av en slingbil för intransporter har resulterat i en snabb minskning av CO2-utsläppen med 2400 kg på bara 2 månader.
  • Vår fastighetsvärd har installerat en betydande solpanelsanläggning på taket, vilket beräknas ge oss tillgång till egenproducerad el från och med 2024.
  • Det första projektet med cirkulärt återbruk, där 690 produkter lackades om i stället för att tillverkas på nytt, resulterade i en besparing av ungefär 12 000 kg CO2 jämfört med nyproduktion.

Analys:

Under det andra året med klimatbokslut har vi noterat en ökning av våra utsläpp. Detta kan delvis tillskrivas att vi nu mäter fler parametrar inom Scope 3. Dessutom har vi upplevt faktiska ökningar av utsläppen samt förändringar i statistiska emissionsfaktorer.

Transporter fortsätter att vara den största källan till vårt klimatavtryck, och där har vi sett en ökning jämfört med föregående år. Delvis på grund av att vi har fått tillgång till fler tillförlitliga siffror från våra transportleverantörer och även på grund av en förändrad inköpsmix geografiskt. Ändringar i emissionsfaktorn för bränsle har också haft en negativ påverkan.

Tjänsteresor har bidragit till ökade utsläpp, framför allt genom flygresor, såsom besök på mässor i Tyskland som inträffar vart tredje år (och 2023 var ett sådant år) och leverantörsbesök. Här har kraftigt ökade emissionsfaktorer spelat en betydande negativ roll. Det är glädjande att se att våra åtgärder för att främja cykling till arbetet har gett positiva resultat, med minskade utsläpp från pendling.

Uppföljning:

Vi förväntar oss att Scope 1-utsläppen kommer att minska till nästa år när vi fortsätter att transformera fler företagsbilar till eldrift. För att minska även Scope 2-utsläppen kommer vi att arbeta för att göra elförsörjningen till vårt norska kontor fossilfri.

Kommentar:

Även om vi noterat en ökning av våra utsläpp är det viktigt att fortsätta vårt arbete mot att uppnå våra hållbarhetsmål. Genom att identifiera orsakerna till ökningen kan vi fokusera våra insatser på de områden där det behövs mest och fortsätta att driva förändring mot en mer klimatneutral verksamhet.

Norska miljöcertifieringen Miljøfyrtårn

I Norge är Pelly miljöcertifierat enligt Miljøfyrtårn. Det innebär att vi dokumenterat att vi arbetar systematiskt och målinriktat med att minska vår miljöpåverkan. Det handlar inte enbart om rutiner och procedurer för hur vi sorterar vårt avfall eller hur mycket energi vi använder, utan till stor del om de inköp vi gör och även de krav vi ställer på produkter och tjänster.

Miljøfyrtårn är Norges mest använda miljöledningssystem. Miljøfyrtårn -certifieringen är en erkänd nationell miljöcertifieringsordning på samma sätt som de internationella miljöcertifieringsordningarna (ISO 14001 och EMAS).

Pelly Butiksinredningar AB 556440-0751